ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ ДИТИНИ
місто Вінниця « 01 » січня 2024 року


Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел.: (067)844-65-45

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Овчарук Юлія Михайлівна (надалі Виконавець), яка діє на підставі формувань від 30.11.2023 р. № 2001740010003046979 будь-якій фізичній особі укласти договір про надання послуг харчування дитини (далі – «Договір»).

Цей Договір є публічним, тобто, згідно зі ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

Сплата Послуг за реквізитами, що вказані в Договорі, є акцептом даної Публічної оферти, що прирівнюється до укладення Договору на умовах викладених нижче по тексту. Договір вважається укладеним в порядку ст. ст. 638, 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання. З моменту здійснення Вами дій, спрямованих на отримання Послуг харчування дитини, що передбачені п.1.2. Договору, Ви підтверджуєте, що умови та порядок надання Послуг харчування дитини Вам зрозумілі, Ви їх приймаєте і надаєте повну та безумовну згоду з умовами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Акцепт цієї Публічної оферти (приєднання до Договору про надання послуг харчування дитини) здійснюється фізичними та юридичними особами на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом надання Виконавцю Заяви на приєднання до Договору про надання Послуг харчування дитини разом із наданням документів і відомостей, необхідних для з'ясування особи замовника освітніх Послуг.

ПРОПОЗИЦІЯ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Наведений нижче текст Договору відповідно до переліку Послуг харчування дитини, адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України (далі – «Замовник»), є офіційною публічною пропозицією Виконавця (далі названі "Сторони", а окремо – "Сторона").

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір про надання Послуг харчування дитини, що викладені у даному Договорі.

Акцепт – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника, в електронному вигляді.

Замовник – фізична особа, яка замовляє послугу у Виконавця.

Дитина – фізична особа, яка отримує послуги Виконавця.

Замовлення – належним чином заповнена форма на отримання необхідних послуг, яка направляється Виконавцю та підтверджується повідомленням від банківської установи Виконавця про зарахування коштів на оплату Послуг від Замовника.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Договір не вимагає особистого двостороннього підписання Сторонами та є дійсним в електронному вигляді. Сторони підтверджують своє бажання, волю та волевиявлення на укладення даного Договору в електронному вигляді. Договір має юридичну силу у відповідності до положень ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, що містить підписи Сторін.

1.2. Замовник здійснює Акцепт (укладання) Договору після ознайомлення з його умовами, шляхом оплати послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначених даним Договором.

1.3. Укладаючи Даний Договір Замовник автоматично погоджується з повним та беззаперечним прийняттям умов Даного Договору, вартості послуг та всіх додатків, що є невід'ємними частинами Даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах даного Договору, за замовленням та за оплату Замовника Виконавець надає Замовникові Послуги з організації харчування Дитини (далі – Послуги), протягом строку дії Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та провести оплату за надані Послуги. Для надання за Договором Послуг, Виконавець має право залучати третіх осіб.

2.2. Надання Послуг полягає у щоденному (у навчальні, шкільні, робочі дні), дворазовому приготуванні їжі (обід та полуденок, які можна обирати окремо), організації та забезпеченні можливості споживання такої їжі Дитиною в приміщенні закладу, за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, 18 (далі Ліцей).

2.3. Надання послуг за Договором здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» , Санітарного регламенту для закладів середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України та інших вимог, що передбачені чинним законодавством України.

2.4. Сторони погоджуються, що Послуги за Договором можуть надаватися в будь якому іншому місці, визначеному Ліцеєм.

2.5. Порядок, час, правила, примірне тижневе меню, та меню-розклад на день виставляється на сайті (або у телеграм-групі класу, або в приміщені столової ліцею, або в особисті повідомлення), згідно якого Замовник індивідуально робить замовлення (шляхом листування у телеграм-групі класу або в особисті повідомлення ліцею).

Виконавець затверджує розклад харчування, правила та умови харчування, примірні тижневі сезонні меню та меню розклад на день, який розміщується на офіційному веб-сайті https://thinkglobal-vin.xyz/ та/або в приміщенні столової Ліцею, в телеграм-групі класу, в особисті повідомлення.

Акцептом даного Договору Замовник погоджується з розкладом харчування, правилами та умовами харчування, примірними тижневими сезонними меню та меню розкладом на кожен день, які розробляються, погоджуються, та затверджуються Виконавцем.

2.6. Замовник зобов'язується сприяти Виконавцеві у наданні вказаних Послуг, забезпечити належне їх прийняття та оплату в повному обсязі у строки визначені Договором.

2.7. Акцептом даного Договору Сторони засвідчують, а Замовник визнає та гарантує, що він ознайомився, ознайомив другого з батьків (законного представника, уповноважену, довірену особу) та бере на себе зобов'язання систематично ознайомлюватися і дотримуватися:

2.7.1. з Розкладом харчування, правилами та умовами харчування, примірним меню та меню розкладом на день, які розміщуються на офіційному веб-сайті https://thinkglobal-vin.xyz/ та/або в приміщенні столової Ліцею, в телеграм-групі класу, в особисті повідомлення;

2.7.2. Замовник погоджується з Розкладом харчування, Положенням та Правилами, зобов'язується неухильно їх виконувати та забезпечувати їх дотримання Дитиною, нести усі негативні ризики та відповідальність, відшкодовувати збитки та шкоду, пов'язані з їх порушенням чи неналежним виконанням Замовником та/або його Дитиною.

2.8. Надання будь-яких інших послуг, необумовлених п. 1.1. Договору не є предметом даного Договору, надаються Виконавцем за попереднім письмовим погодженням Сторін шляхом укладення окремого Договору та за окрему (додаткову) оплату.

3. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

3.1. На момент укладення Договору Виконавець засвідчує та гарантує, що договір на кейтерингові послуги буде укладено з Третьою особою (підрядником), яка володіє всіма необхідними дозволами, ліцензіями, сертифікатами, санітарно-гігієнічними висновками, іншими дозвільними документами, необхідними для правомірного, належного, якісного, безпечного надання послуг за даним Договором, а працівники Виконавця та Підрядника, що зайняті в приготуванні, організації та сервіруванні харчування володіють достатньою кваліфікацією, професійними навичками та пройшли медичне обстеження, в установленому чинним законодавством України порядку.

3.2. Виконавець зобов'язується надавати передбачені цим Договором послуги, якість яких повинна відповідати нормам, стандартам та вимогам, які передбачені чинним законодавством України.

3.3. Вподобання Дитини та/або Замовника щодо певних продуктів харчування та/або способів приготування не підлягають врахуванню Виконавцем та можуть не братися ним до уваги, якщо такі не становлять загрозу здоров'ю дитини і не були письмово повідомлені Виконавцю Замовником. Виконавець, при цьому, гарантує повну відповідність послуг з харчування, що надаються згідно з умовами даного Договору, вимогам чинного законодавства України, в тому числі (але не виключно): державним санітарним нормам, державним стандартам з якості, технічним умовам, вимогам природоохоронного законодавства та нормам з питань охорони, безпеки та гігієни праці.

3.4. Утримання та оснащення приміщень харчоблоків, транспортування, приймання та зберігання харчових продуктів, обробка сировини, виробництво та реалізація продукції, умови праці та особиста гігієна персоналу харчоблоків, наявність медичних книжок персоналу, а також ведення нормативної документації повинні відповідати вимогам Порядку організації харчування учнів/дітей, Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти, гігієнічним вимогам до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання Виконавцем (з урахуванням договору з Підрядником) послуг з організації харчування в порядку та на умовах даного Договору включає в себе:

4.1.1. закупівля продуктів, приготування дворазового харчування Дитині згідно з примірним тижневим сезонним меню та меню-розкладом на день;

4.1.2. доставка приготовленої їжі до Ліцею з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та відповідним збереженням температурних режимів;

4.1.3. сервірування столів, організація та подача харчування Дитині;

4.1.4. надання у користування Дитини столових приборів, посуду у достатній кількості, необхідній для споживання їжі Дитиною;

4.1.5. забезпечення проведення прибирання після організації та споживання їжі Дитиною.

4.2. Послуги за даним Договором вважаються наданими належно, якісно та в повному обсязі Виконавцем, прийнятими Замовником без будь-яких зауважень, претензій і застережень, якщо такі не надіслані Виконавцю протягом 24 годин з моменту споживання їжі Дитиною.

5. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. організовувати харчування Дитини з урахуванням її вікових особливостей згідно з Розкладом харчування, правилами та умовами харчування, примірним меню та меню-розкладом на день;

5.1.2. власною та залученою працею і ресурсами, професійними та іншими знаннями, навичками та вміннями організовувати повноцінне, безпечне і якісне харчування Дитини в Закладі;

5.1.3. забезпечувати приготування їжі лише з безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини, дотримуватись умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків;

5.1.4. суворо дотримуватися правил приймання надходження продуктів, вимог кулінарної обробки харчових продуктів, термінів зберігання та реалізації продуктів, що швидко псуються;

5.1.5. дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо санітарно епідеміологічного стану приміщень, де готуються страви, зберігаються продукти харчування (продовольча сировина) та здійснюється безпосереднє харчування дітей, а також вимог щодо проходження працівниками санітарного огляду;

5.1.6. забезпечити харчування Дитини за місцем навчання, безпосередньо у Закладі, у дні коли проводиться навчання;

5.1.7. інформувати Замовника шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті https://thinkglobal-vin.xyz/ та/або в приміщенні столової Ліцею, в телеграм-групі класу, в особисті повідомлення про зміни:

5.1.7.1. у Розкладі харчування, правилах та умовах харчування, примірному меню та меню-розкладі на день;

5.1.7.11. в Правилах та умовах надання Послуг за даним Договором, вимогах щодо організації надання Послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Сторін під час надання та отримання таких Послуг

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1. надавати у письмовій формі Виконавцеві (під розписку) достовірну і повну інформацію та підтверджуючі документи про Дитину, про будь-які наявні обмеження щодо можливості споживання Дитиною харчових продуктів та напоїв (харчові алергії), будь-які інші алергії та обмеження в харчуванні, про будь-які протипоказання, перенесені хвороби, вакцинування та іншу важливу інформацію про Дитину. Виключно на Замовника покладається усі негативні ризики, відповідальність у випадку неповідомлення зазначеної інформації Виконавцеві та ймовірного завдання Дитині шкоди, у зв'язку з таким неповідомленням;

5.2.2. забезпечувати наявність у Дитини усіх обов'язкових і необхідних щеплень та вакцинації згідно із Календарним графіком профілактичних щеплень та надавати Виконавцеві підтверджуючі документи наявності таких щеплень і вакцинації. У випадку відмови законних представників Дитини від проведення профілактичних щеплень, Замовник зобов'язується надати Виконавцеві довідку про відмову від проведення Дитині профілактичних щеплень;

5.2.3. дотримуватися та забезпечувати дотримання Дитиною вимог внутрішніх локальних актів, поваги Дитиною інших дітей, учасників виховного процесу (учнів, кураторів, вчителів, адміністрації, персоналу Виконавця/ Ліцею).

5.2.4. своєчасно, систематично та у повному обсязі оплачувати Послуги в порядку та в строки, обумовлені Договором, додатковими угодами та додатками до нього;

5.2.5. забезпечувати присутність Дитини в приміщенні Ліцею для споживання їжі згідно з затвердженим Ліцеєм Розкладом харчування;

5.2.6. у разі відсутності Дитини у зв'язку з хворобою, попереджати та надавати підтверджуючі медичні довідки протягом 1 (одного) календарного дня з дати першого невідвідування;

5.2.7. Дбайливо ставитися до майна Виконавця та майна інших осіб. У випадку знищення та/або пошкодження такого майна, відшкодовувати шкоду та збитки, завдані Дитиною, та/або з вини Замовника /уповноваженої, довіреної ним особи майну Виконавця/майну Ліцею та/або майну третіх осіб в повному обсязі відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України;

5.2.8. дотримуватися та забезпечувати дотримання Дитиною Розкладу харчування; ознайомитися самим та проінформувати Дитину, іншого з Батьків, уповноважену/довірену ним особу про вимоги навчальної виховної дисципліни, культури і правил поведінки під час харчування, яких Дитина, Батьки, уповноважені, довірені ним особи повинні дотримуватися під час перебування в Ліцеї;

5.2.9. інформувати Виконавця про зміну будь-яких особистих даних, адресу листування Замовника та/ або Дитини, та/або довіреної, уповноваженої ним особи;

5.2.10. забезпечити володіння Дитиною навичок самообслуговування та правил поведінки за столом;

5.2.11. забезпечити дотримання Дитиною правил етичного спілкування, недопущення булінгу та прояву будь-якої агресії, фізичного /морального/емоційного насильства щодо інших учасників виховного процесу;

5.2.12. сприяти Виконавцеві і Дитині в наданні Послуг за Договором, не втручатися у їх процес надання, утримуватися від будь-яких дій, що можуть ускладнювати та/або перешкоджати та/або унеможливлювати надання Послуг Виконавцем. Замовника, іншого законного представника Дитини, уповноваженої ним, довіреної особи під час харчування Дитини допускається виключно за умови попереднього його письмового звернення до Виконавця з обґрунтуванням причин необхідності такої присутності та отримання Замовником письмового дозволу Виконавця на таке перебування.

5.2.13. не використовувати будь-які об'єкти інтелектуальної власності, належні Виконавцеві та/або персоналу Виконавця без попереднього письмового дозволу Виконавця та/або іншого власника такого об'єкта інтелектуальної власності;

5.2.14. жодним чином не дискредитувати ділову репутацію, авторитет та ім'я Виконавця/ Ліцею в тому числі та не виключно шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет;

5.2.15. забезпечувати можливість постійного зв'язку засобами електронної пошти та/або телефонного зв'язку, в т.ч. за допомогою телефонних/комп'ютерних додатків-месенджерів за номером телефону, що зазначені Сторонами в даному Договорі. У випадку направлення Виконавцем будь-якого повідомлення Замовнику таким чином, повідомлення вважається належним чином надіслане та отримане Замовником у той же календарний день в який повідомлення надіслане Виконавцем.

5.2.16. нести відповідальність за всі негативні ризики у випадку надання Дитині з собою в Заклад будь-які продукти харчування чи напої, медикаменти, вітаміни, біологічно-активні добавки тощо;

5.2.17. протягом строку дії Договору, на вимогу Виконавця, упродовж 1 (одного) навчального дня надавати Виконавцеві документи та інформацію, необхідні для надання Послуг за Договором. Ненадання таких витребуваних документів та інформації може бути підставою для припинення даного Договору з ініціативи Виконавця в односторонньому порядку без повернення Виконавцем будь-яких сплачених Замовником грошових коштів;

5.2.18. утримуватися від будь-яких дій щодо втручання в господарську діяльність Виконавця, Ліцею, процес харчування Дитини, в порядок надання послуг, вирішення Виконавцем/Ліцеєм кадрових питань та ціноутворення вартості послуг харчування;

5.2.19. Протягом строку дії Договору Замовнику забороняється проводити фото-, відеозйомку, фото-, відеофіксацію харчування Дитини в Закладі. Будь-яка фото-, відеозйомка, фото-, відеофіксація в Закладі може здійснюватися Замовником виключно за попереднього письмового дозволу Виконавця.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. розробляти тижневе сезонне меню та меню-розклад на день, та погоджувати його з територіальним органом Держпродспоживслужби (крім випадків, коли використовується меню, рекомендоване МОЗ);

5.3.2. визначати зміст послуг з організації харчування Дитини;

5.3.3. самостійно укладати договори підряду та трудові договори з персоналом, що обслуговує харчування Дитини та/або на власний розсуд здійснювати їх призначення, заміну, припинення трудових договорів з ними;

5.3.4. вимагати у Замовника надання інформації та документів, що є необхідні для укладення та виконання даного Договору, в тому числі та не виключно:

5.3.4.1. копію паспортів та довідок про присвоєння реєстраційного номера платника податків батьків (законних представників) Дитини;

5.3.4.2. копію закордонного паспорта Дитини (за наявності такого);

5.3.4.3. медичну довідку щеплень Дитини та/або довідку про відмову від профілактичних щеплень/вакцинації;

5.3.4.4. медичну картку та історію хвороби Дитини;

5.3.4.5. довідку (інформацію) про реєстрацію місця проживання Замовника та Дитини, інформацію про фактичне місце проживання Замовника та Дитини;

5.3.4.6. у зв'язку із запровадженням воєнного стану - довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист (за наявності таких);

5.3.4.7. медичну довідку про наявність в Дитини алергій/протипоказань щодо споживання певних продуктів;

5.3.4.8. всі та будь-які інші документи, які за рішенням Виконавця є обов'язковими та необхідними для укладення та виконання даного Договору.

5.3.5. протягом усього строку дії Договору Виконавець має право проводити фото-та відео зйомку Дитини та усіх інших відвідувачів Закладу, використовувати та розміщувати зображення відвідувачів Закладу на публічних ресурсах, мережі Інтернет, в рекламних та інформаційних носіях;

5.3.6. відмовити в наданні послуг харчування Дитини в разі виявлення в Дитини ознак будь якого захворювання;

5.3.7. вимагати дотримання Замовником (батьками), уповноваженої довіреною ним особою, Дитиною вимог встановлених Закладом при наданні Послуг;

5.3.8. достроково припинити дію Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Замовникові без права повернення йому будь-яких сплачених за Договором грошових коштів у разі невиконання чи порушення зобов'язань передбачених п. 5.2 Договору;

5.3.9. Виконавець має право прийняти рішення про надання знижки на отримання Послуг за письмовим зверненням Замовника з обґрунтуванням та наданням доказів поважності причин надання такої знижки та/або з власної ініціативи. Розмір знижки та підстави її надання, а також звільнення від оплати Послуг за виняткових обставин вирішується на його розсуд. Замовник не має права вимагати від Виконавця надання йому знижки на оплату Послуг та/або звільнення від такої та/або зменшення вартості послуг незалежно від того чи споживала Дитина харчування та/або чи відвідувала Дитина Заклад протягом строку дії Договору.

5.3.10. Виконавець самостійно має право приймати рішення про запровадження карантину та/або дистанційного надання послуг та/або призупинення надання послуг, та/або будь яких інших обмежень в наданні послуг за даним Договором.

5.3.11. Прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування будь-яких нормативно-правових актів, які запроваджують воєнний стан, карантин та/або дистанційне надання послуг та/або будь-яке інше обмеження в наданні послуг може бути підставою для припинення надання послуг Виконавцем та звільнення Замовника від обов'язку з їх оплати в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. користуватись Послугами згідно з умовами Договору, за умови можливості їх надання Виконавцем;

5.4.2. вносити пропозиції щодо покращення харчування Дитини в Закладі. Вказані пропозиції носять рекомендаційний (необов'язковий) характер для Виконавця, та повинні бути викладені письмово та надіслані Замовником цінним листом з описом вкладення на адресу Виконавця;

5.4.3. на переважне право на укладення Договору з Виконавцем у випадку зарахування Дитини в Заклад на наступний рік за умови належного виконання Замовником зобов'язань за Договором.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ З ХАРЧУВАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг з приготування та організації споживання щоденного (у навчальні, шкільні, робочі дні) дворазового харчування Дитини за 01 (один) день складає 155, 00 (сто п'ятдесят п'ять грн 00 коп.) гривень. При цьому, вартість окремо обіду складає 120,00 (сто двадцять грн. 00 коп.) гривень, вартість полуденку становить 35,00 (тридцять п'ять грн. 00 коп.) гривень.

6.2. Замовник засвідчує свою згоду та погоджується з правом Виконавця протягом строку дії Договору в односторонньому порядку здійснювати перегляд та зміну вартості Послуг, про що Виконавець повідомляє Замовника.

6.3. Розрахунки за даним Договором здійснюються шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в національній валюті України – гривні (UAH) за банківськими реквізитами, вказаними Сторонами в даному Договорі.

6.4. До 5 (п'ятого) числа місяця наступного за звітнім Замовник зобов'язується здійснити оплату за місяць харчування Дитини.

6.5. У випадку незгоди Замовника зі зміною вартості послуг, Замовник має право відмовитися від даного Договору шляхом направлення письмового повідомлення Виконавцеві про таку незгоду та розірвання Договору в односторонньому порядку протягом 3 (трьох) календарних днів від дати такої зміни.

6.6. У випадку виникнення будь-яких незвичайних обставин чи ситуацій щодо порядку розрахунків за даним Договором, такі вирішуються Виконавцем індивідуально з Замовником

6.7. Оплата вартості будь-яких інших, не обумовлених п. 1.1. Договору, послуг, які не є предметом даного Договору, надаються Виконавцем за попереднім письмовим погодженням Сторін шляхом укладання окремого Договору та за окрему (додаткову) оплату.

6.8. Грошові зобов'язання за Договором вважаються належним чином виконані Замовником в момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЗАЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ СТОРІН

7.1. Замовник визнає, погоджується та гарантує, що:

7.1.1. Виконавець/персонал Виконавця/Ліцей не несуть відповідальності за збереження, втрату, пошкодження будь-якого майна Дитини, Замовника, майна третіх осіб. Усі негативні ризики та наслідки пошкодження, втрату, знищення майна Дитини, Замовника, майна третіх осіб покладаються на Замовника.

7.1.2. Замовник зобов'язується у письмовій формі надавати достовірну і повну інформацію про Дитину передбачену п. 5.2.1 Договору;

7.1.3. У Замовника відсутні та не виникнуть у майбутньому будь-які претензії майнового та/або немайнового характеру, спори чи зауваження щодо даного Договору, в тому числі та не виключно щодо харчування Дитини в Закладі;

7.1.4. Усі ризики, відповідальність та обов'язок відшкодувати шкоду та збитки завдані Дитиною та/або Дитині, під час харчування Дитини в Ліцеї покладаються виключно на Замовника. Замовник зобов'язується не вчиняти та утримуватись від вчинення будь-яких дій щодо покладення такої відповідальності на Виконавця/ його персонал/ Заклад/третіх осіб;

7.1.5. в разі виникнення будь-яких непередбачуваних подій, обставин невідворотного характеру Виконавець/його персонал/Ліцей звільняється від будь-якої відповідальності, їх дії будуть вважатися Замовником правильними, будь-яких претензій майнового/немайнового характеру Замовник не має та не матиме в майбутньому;

7.1.6. Замовник ознайомлений(а) з вимогами чинного законодавства України, дані заяви, застереження, повідомлення, Договір укладаються та надаються Замовником, розуміючи значення та правові наслідки, без фізичного, психологічного чи будь-якого іншого примусу, при здоровому розумі та ясній пам'яті, добросовісно, добровільно, згідно із вільним волевиявленням Замовника, даний Договір не вчиняється під впливом обману, насильства, тяжких обставин, Замовник володіє повною цивільною право- та дієздатністю, не страждає будь-яким захворюванням, що перешкоджає усвідомленню суті, умов та правових наслідків даного Договору.

7.2. Конфіденційність та захист персональних даних:

7.2.1. Сторони Договору зобов'язуються не розголошувати третім особам інформацію про факт укладання даного Договору та його умови, а також вживати всіх необхідних заходів для виключення можливості доступу до даної інформації третіх осіб, крім випадків, коли така інформація надається у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

7.2.2. У разі недотримання умов цього пункту винна Сторона повинна відшкодувати потерпілій Стороні шкоду та збитки, спричинені таким розголошенням та сплатити штрафні санкції, обумовлені Договором. Також за розголошення конфіденційної інформації Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2.3. Замовник надає Виконавцеві свою безумовну та безстрокову згоду на отримання, використання, систематизацію, обробку, передання, зберігання, систематизацію, і т. д, в тому числі але не виключно, в паперовій, електронній формі своїх персональних даних, персональних даних Дитини, другого з батьків (законного представника, уповноважену, довірену особу) в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних», Регламентом Європейського Парламенту і Ради ЄС 2016 /679 від 27.04.2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних (GDPR/General data protection regulation).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та нормами чинного законодавства України. 8.2. У випадку несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати вартості Послуг Замовник сплачує Виконавцеві штрафну санкцію в розмірі 10% (десяти відсотків) від суми прострочених платежів, за кожний день прострочення.

8.3. Крім зазначеної у п.8.2. цього Договору штрафної санкції, до Замовника застосовується додаткова відповідальність за прострочення виконання грошових зобов'язань:

8.3.1. Якщо період прострочення перевищує 10 (десять) календарних днів, то Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у розмірі 30% від простроченої суми грошового зобов'язання. В такому випадку до моменту погашення Замовником заборгованості в повному обсязі та сплати штрафної санкції Виконавець має право призупинити надання послуг за Договором.

8.3.2. Якщо період прострочення перевищує 20 (двадцять) календарних днів, то крім штрафної санкції, передбаченої у п.п. 8.2., 8.3.1. цього Договору, Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у розмірі 50% від простроченої суми грошового зобов'язання. В такому випадку до моменту погашення Замовником заборгованості в повному обсязі та сплати усіх штрафних санкцій Виконавець має право призупинити надання послуг за Договором, прийняти рішення про негайне розірвання Договору шляхом направлення письмового повідомлення Замовникові без повернення Замовнику сплачених грошових коштів.

8.4. При порушенні, протягом строку дії Договору, Замовником або Дитиною вимог та зобов'язань:

8.4.1. передбачених пунктами 5.2.3., 5.2.8., 5.2.11. Договору, Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у трикратному розмірі вартості послуг харчування на місяць, за кожен такий виявлений факт порушення;

8.4.2. передбачених пунктами: 5.2.12., 5.2.13., 5.2.14., 5.2.16., 5.2.18., 5.2.19 та 7.2.1. Договору чи іншим визначеним актом, Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у десятикратному розмірі вартості послуг харчування на місяць за кожен такий виявлений факт порушення.

8.5. У випадку порушення зобов'язань передбачених п. 5.2.7. Договору, Замовник зобов'язаний відшкодувати в повному обсязі завдану шкоду та збитки. При таких подіях Виконавцем та Ліцеєм складається акт із запрошенням Замовника. У разі неявки, ухилення або відмови Замовника від підписання даного акту Виконавець складає такий Акт в односторонньому порядку із вказівкою про відмову Замовника від його підписання. Замовник зобов'язується здійснити повне відшкодування завданої шкоди та збитків протягом 3( трьох) календарних днів з дати складення Акту в розмірі, в порядку і умовах, визначених даним Актом.

8.5.1. при настанні випадків передбачених п. 8.4.1., п. 8.4.2. та п. 8.5. Виконавець має право прийняти рішення про дострокове припинення даного Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Замовнику без повернення Замовнику сплачених Замовником грошових коштів. При цьому, Послуги за даним Договором вважаються наданими Виконавцем належно, своєчасно, якісно та в повному обсязі.

8.6. Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності та негативних ризиків у випадках:

8.6.1. завдання шкоди життю, здоров'ю, майну Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб в результаті ненадання та/або несвоєчасного надання Виконавцеві Замовником достовірної і повної інформацію про Дитину передбаченої п. 5.2.1. Договору;

8.6.2. завдання шкоди життю, здоров'ю, майну Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб в результаті збройної агресії росії проти України, ведення бойових дій, настання інших непередбачених, надзвичайних обставин та нещасних випадків;

8.6.3. порушення Замовником та/або Дитиною вимог внутрішніх локальних актів Виконавця, Правил техніки безпеки під час надання послуг за даним Договором;

8.6.4. завдання шкоди життю, здоров'ю, майну Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб в результаті винних дій самої Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб, а також за відсутності вини (дій, бездіяльності) Виконавця/Ліцею;

8.6.5. у випадках неправильного використання інвентаря, обладнання, устаткування в приміщеннях Виконавця, на території Ліцею з необережності Дитини та/або Замовника та/або третіх осіб;

8.6.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.7. Закінчення строку дії Договору, дострокове його припинення не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення та зобов'язання відшкодувати збитки та шкоду, завдані винною Стороною.

8.8. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов'язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди у судовому порядку. У випадку виникнення у Сторони будь-яких претензій чи зауважень щодо виконання умов Договору, така Сторона зобов'язана скерувати іншій Стороні письмову мотивовану претензію шляхом її поштового надсилання іншій Стороні цінним листом (з описом вкладення і повідомленням про вручення). Сторона, котра отримала претензію, зобов'язана розглянути її та надати обґрунтовану письмову відповідь, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання. У випадку відсутності обґрунтованої письмової відповіді на претензію, Сторони погоджуються, що Сторона, котра отримала претензію, визнала та погодилася з її вимогами і приймає на себе зобов'язання виконати вимоги в повному обсязі.

9. СТРОК ДІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ, ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним з моменту його Акцепту та діє з часу отримання послуг харчування Дитиною. В частині невиконаних Замовником зобов'язань щодо оплати вартості Послуг, сплати штрафних санкцій, відшкодування шкоди та збитків даний Договір діє до повного виконання Сторонами усіх своїх зобов'язань.

9.2. Договір може бути пролонгованим за умови подальшої оплати вартості послуг Замовником, відвідування Дитиною Закладу після закінчення його строку та повідомивши про замовлення харчування згідно меню Замовником або Дитиною

9.3. Договір може бути достроково припинений:

9.3.1. за взаємною згодою Сторін;

9.3.2. за рішенням Виконавця у випадку припинення господарської діяльності Виконавцем, ліквідації Ліцея, а також в разі неможливості надання послуг Виконавцем внаслідок прийняття нормативно-правових актів, що змінили умови надання послуг харчування, що унеможливлює надання Виконавцем таких послуг Замовнику та/або Сторони не дійшли згоди щодо внесення змін до Договору.

9.3.3. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про його розірвання, в такому випадку Договір вважатиметься припиненим з дати вказаної у повідомленні Виконавця.

9.3.4. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про його розірвання без права повернення будь-яких сплачених Замовником грошових коштів та відшкодування Замовником в повному обсязі завданої шкоди та збитків у випадку порушення Замовником будь-якого зобов'язання, передбаченого п. 5.2. Договору.

9.4. За винятком усіх випадків, обумовлених Договором, зміна його умов та припинення допускаються за взаємною згодою Сторін шляхом укладання Додаткової угоди до Договору та підписання її Сторонами.

9.5. Всі додатки, зміни і доповнення, які є невід'ємною частиною Договору, повинні бути оформлені в письмовій формі та опубліковані на сайті та/або інформаційному стенді.

9.6. Сторони взаємно визнають, що даний договір є чинним з урахуванням істотних змін чинного законодавства, про які будуть внесені відповідні зміни та доповнення до Договору, з моменту внесення таких змін та висвітлення на сайті та/або інформаційному стенді.

10. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. В разі часткового або повного невиконання зобов'язання за даним Договором внаслідок виникнення форс-мажорних обставин, Сторона для якої вони настали зобов'язана повідомити іншу Сторону про виникнення останніх протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх настання

10.2. Під форс-мажором розуміють всі непередбачені, або передбачені але неминучі дії, які знаходяться поза контролем Сторони та перешкоджають частковому або повному виконанню обов'язків за Договором у тому числі та не виключно:

10.2.1. виняткові погодні умови і стихійне лихо (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

10.2.2. непередбачені ситуації, викликані діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, оголошена та не оголошена війна, бойові дії, оголошення воєнного стану, загроза війни, будь – які військові дії, антитерористична операція, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, епідемія, пандемія, карантин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);

10.2.3. умови, регламентовані відповідними органами влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями;

10.2.4. прийняття нових, внесення змін до чинних законів України, що забороняє, обмежує, перешкоджає чи унеможливлює виконання зобов'язань за Договором.

10.3. В разі продовження відстрочення виконання зобов'язання за Договором внаслідок форс мажору більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Замовнику.

10.4. Підтвердженням факту настання обставин непереборної сили, що унеможливлює виконання грошових зобов'язань Замовником, вважаються документи, що видаються відповідними територіальними торгово-промисловими палатами, Торгово-Промисловою Палатою України. Підтвердження факту настання обставин непереборної сили, що унеможливлює виконання Виконавцем зобов'язань за Договором підтверджується письмовим повідомленням Виконавця та його рішенням.

10.5. Настання будь-яких форс-мажорних обставин не звільняє Замовника від зобов'язання з оплати послуг за даним Договором, сплати штрафних санкцій та відшкодування шкоди, завданої з вини Замовника/його Дитини.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту його Акцепту. Замовник визнає, погоджується та засвідчує, що на момент укладання Договору він ознайомився та ознайомив другого з батьків (законного представника), довірену, уповноважену ним особу з текстом даного Договору, внутрішніми локальними актами Виконавця/Ліцея. Замовник зобов'язується належно виконувати усі, передбачені вказаними документами, вимоги, забезпечувати їх виконання Дитиною, другим з батьків (законним представником), довіреною, уповноваженою ним особою.

11.2. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для сторін та можуть бути змінені чи доповнені за згодою Сторін з обов'язковим складанням письмової додаткової угоди.

11.3. Якщо після укладання цього Договору будь-які з його умов будуть визнані недійсними, то це не впливає на юридичну силу інших умов Договору.

11.4. Правовідносини, що виникають у зв'язку з укладанням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

11.5. У випадку зміни юридичної адреси Виконавця, адреси реєстрації/фактичного місця проживання Засновника та Дитини, банківських реквізитів Сторони, контактних номерів телефонного зв'язку, електронної пошти, Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом 10 (десяти) календарних днів від дня змін. Усі негативні ризики, пов'язані з неповідомленням Стороною про зміну вказаних відомостей покладаються на винну Сторону.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

«ВИКОНАВЕЦЬ» ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Овчарук Юлія Михайлівна

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3046601307

Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.11.2023 р. № 2001740010003046979

Адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, будинок 6, квартира 6.Реквізити для оплати:

ЄДРПОУ 3046601307 МФО 305299

Вінницька філія АТ КБ "ПриватБанк"

IBAN: UA883052990000026006036105017


Контактний номер телефону: +38 (097) 798 74 38


Додаток № 1 до договору Публічної оферти

ЗАЯВА НА ХАРЧУВАННЯ

Я, ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(далі – «Замовник») є ___________________________________ моєї дитини
(матір'ю, батьком)

__________________________________________________________________________

(П.І.Б. дитини)

«____» __________________________року народження, обираю користуватися послугами харчування дитини в Вінницькому приватному науковому ліцеї ThinkGlobal.

Повідомляю, що я дію від імені ___________________________________________________
(матері, батька дитини)При цьому, я повідомляю про наступні харчові алергії дитини:

__________________________________________________________________________

З Договором публічної оферти ознайомлений, погоджуюсь з усіма його умовами, в тому числі і з тарифами на запропоновані освітні послуги, а також даю згоду не порушувати правила і порядок, встановлені у Закладі.

З положеннями статті 150 "Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини" Сімейного Кодексу України 2947-III від 10.01.2002 р. та статті 55. "Права та обов'язки батьків здобувачів освіти" Закону України "Про освіту" № 2657-VIII від 18.12.2018 ознайомлений.

Необхідні документи надані в повному обсязі.

Підписуючи даний договір та додатки, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони забезпечують захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI.«___» ___________ 20 р. _______________ _________________________
(підпис) (П.І.Б.)7.2.3. Замовник надає Виконавцеві свою безумовну та безстрокову згоду на отримання, використання, систематизацію, обробку, передання, зберігання, систематизацію, і т. д, в тому числі але не виключно, в паперовій, електронній формі своїх персональних даних, персональних даних Дитини, другого з батьків (законного представника, уповноважену, довірену особу) в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних», Регламентом Європейського Парламенту і Ради ЄС 2016 /679 від 27.04.2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних (GDPR/General data protection regulation).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та нормами чинного законодавства України. 8.2. У випадку несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати вартості Послуг Замовник сплачує Виконавцеві штрафну санкцію в розмірі 10% (десяти відсотків) від суми прострочених платежів, за кожний день прострочення.

8.3. Крім зазначеної у п.8.2. цього Договору штрафної санкції, до Замовника застосовується додаткова відповідальність за прострочення виконання грошових зобов'язань:

8.3.1. Якщо період прострочення перевищує 10 (десять) календарних днів, то Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у розмірі 30% від простроченої суми грошового зобов'язання. В такому випадку до моменту погашення Замовником заборгованості в повному обсязі та сплати штрафної санкції Виконавець має право призупинити надання послуг за Договором.

8.3.2. Якщо період прострочення перевищує 20 (двадцять) календарних днів, то крім штрафної санкції, передбаченої у п.п. 8.2., 8.3.1. цього Договору, Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у розмірі 50% від простроченої суми грошового зобов'язання. В такому випадку до моменту погашення Замовником заборгованості в повному обсязі та сплати усіх штрафних санкцій Виконавець має право призупинити надання послуг за Договором, прийняти рішення про негайне розірвання Договору шляхом направлення письмового повідомлення Замовникові без повернення Замовнику сплачених грошових коштів.

8.4. При порушенні, протягом строку дії Договору, Замовником або Дитиною вимог та зобов'язань:

8.4.1. передбачених пунктами 5.2.3., 5.2.8., 5.2.11. Договору, Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у трикратному розмірі вартості послуг харчування на місяць, за кожен такий виявлений факт порушення;

8.4.2. передбачених пунктами: 5.2.12., 5.2.13., 5.2.14., 5.2.16., 5.2.18., 5.2.19 та 7.2.1. Договору чи іншим визначеним актом, Замовник сплачує на користь Виконавця штрафну санкцію у десятикратному розмірі вартості послуг харчування на місяць за кожен такий виявлений факт порушення.

8.5. У випадку порушення зобов'язань передбачених п. 5.2.7. Договору, Замовник зобов'язаний відшкодувати в повному обсязі завдану шкоду та збитки. При таких подіях Виконавцем та Ліцеєм складається акт із запрошенням Замовника. У разі неявки, ухилення або відмови Замовника від підписання даного акту Виконавець складає такий Акт в односторонньому порядку із вказівкою про відмову Замовника від його підписання. Замовник зобов'язується здійснити повне відшкодування завданої шкоди та збитків протягом 3( трьох) календарних днів з дати складення Акту в розмірі, в порядку і умовах, визначених даним Актом.

8.5.1. при настанні випадків передбачених п. 8.4.1., п. 8.4.2. та п. 8.5. Виконавець має право прийняти рішення про дострокове припинення даного Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Замовнику без повернення Замовнику сплачених Замовником грошових коштів. При цьому, Послуги за даним Договором вважаються наданими Виконавцем належно, своєчасно, якісно та в повному обсязі.

8.6. Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності та негативних ризиків у випадках:

8.6.1. завдання шкоди життю, здоров'ю, майну Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб в результаті ненадання та/або несвоєчасного надання Виконавцеві Замовником достовірної і повної інформацію про Дитину передбаченої п. 5.2.1. Договору;

8.6.2. завдання шкоди життю, здоров'ю, майну Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб в результаті збройної агресії росії проти України, ведення бойових дій, настання інших непередбачених, надзвичайних обставин та нещасних випадків;

8.6.3. порушення Замовником та/або Дитиною вимог внутрішніх локальних актів Виконавця, Правил техніки безпеки під час надання послуг за даним Договором;

8.6.4. завдання шкоди життю, здоров'ю, майну Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб в результаті винних дій самої Дитини, Замовника, інших учасників освітнього процесу, третіх осіб, а також за відсутності вини (дій, бездіяльності) Виконавця/Ліцею;

8.6.5. у випадках неправильного використання інвентаря, обладнання, устаткування в приміщеннях Виконавця, на території Ліцею з необережності Дитини та/або Замовника та/або третіх осіб;

8.6.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

8.7. Закінчення строку дії Договору, дострокове його припинення не звільняє Сторін від відповідальності за його порушення та зобов'язання відшкодувати збитки та шкоду, завдані винною Стороною.

8.8. Спори, які виникають між Сторонами під час виконання зобов'язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди у судовому порядку. У випадку виникнення у Сторони будь-яких претензій чи зауважень щодо виконання умов Договору, така Сторона зобов'язана скерувати іншій Стороні письмову мотивовану претензію шляхом її поштового надсилання іншій Стороні цінним листом (з описом вкладення і повідомленням про вручення). Сторона, котра отримала претензію, зобов'язана розглянути її та надати обґрунтовану письмову відповідь, протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання. У випадку відсутності обґрунтованої письмової відповіді на претензію, Сторони погоджуються, що Сторона, котра отримала претензію, визнала та погодилася з її вимогами і приймає на себе зобов'язання виконати вимоги в повному обсязі.

9. СТРОК ДІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ, ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним з моменту його Акцепту та діє з часу отримання послуг харчування Дитиною. В частині невиконаних Замовником зобов'язань щодо оплати вартості Послуг, сплати штрафних санкцій, відшкодування шкоди та збитків даний Договір діє до повного виконання Сторонами усіх своїх зобов'язань.

9.2. Договір може бути пролонгованим за умови подальшої оплати вартості послуг Замовником, відвідування Дитиною Закладу після закінчення його строку та повідомивши про замовлення харчування згідно меню Замовником або Дитиною

9.3. Договір може бути достроково припинений:

9.3.1. за взаємною згодою Сторін;

9.3.2. за рішенням Виконавця у випадку припинення господарської діяльності Виконавцем, ліквідації Ліцея, а також в разі неможливості надання послуг Виконавцем внаслідок прийняття нормативно-правових актів, що змінили умови надання послуг харчування, що унеможливлює надання Виконавцем таких послуг Замовнику та/або Сторони не дійшли згоди щодо внесення змін до Договору.

9.3.3. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про його розірвання, в такому випадку Договір вважатиметься припиненим з дати вказаної у повідомленні Виконавця.

9.3.4. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про його розірвання без права повернення будь-яких сплачених Замовником грошових коштів та відшкодування Замовником в повному обсязі завданої шкоди та збитків у випадку порушення Замовником будь-якого зобов'язання, передбаченого п. 5.2. Договору.

9.4. За винятком усіх випадків, обумовлених Договором, зміна його умов та припинення допускаються за взаємною згодою Сторін шляхом укладання Додаткової угоди до Договору та підписання її Сторонами.

9.5. Всі додатки, зміни і доповнення, які є невід'ємною частиною Договору, повинні бути оформлені в письмовій формі та опубліковані на сайті та/або інформаційному стенді.

9.6. Сторони взаємно визнають, що даний договір є чинним з урахуванням істотних змін чинного законодавства, про які будуть внесені відповідні зміни та доповнення до Договору, з моменту внесення таких змін та висвітлення на сайті та/або інформаційному стенді.

10. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. В разі часткового або повного невиконання зобов'язання за даним Договором внаслідок виникнення форс-мажорних обставин, Сторона для якої вони настали зобов'язана повідомити іншу Сторону про виникнення останніх протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх настання

10.2. Під форс-мажором розуміють всі непередбачені, або передбачені але неминучі дії, які знаходяться поза контролем Сторони та перешкоджають частковому або повному виконанню обов'язків за Договором у тому числі та не виключно:

10.2.1. виняткові погодні умови і стихійне лихо (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

10.2.2. непередбачені ситуації, викликані діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, оголошена та не оголошена війна, бойові дії, оголошення воєнного стану, загроза війни, будь – які військові дії, антитерористична операція, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, епідемія, пандемія, карантин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);

10.2.3. умови, регламентовані відповідними органами влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями;

10.2.4. прийняття нових, внесення змін до чинних законів України, що забороняє, обмежує, перешкоджає чи унеможливлює виконання зобов'язань за Договором.

10.3. В разі продовження відстрочення виконання зобов'язання за Договором внаслідок форс мажору більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Замовнику.

10.4. Підтвердженням факту настання обставин непереборної сили, що унеможливлює виконання грошових зобов'язань Замовником, вважаються документи, що видаються відповідними територіальними торгово-промисловими палатами, Торгово-Промисловою Палатою України. Підтвердження факту настання обставин непереборної сили, що унеможливлює виконання Виконавцем зобов'язань за Договором підтверджується письмовим повідомленням Виконавця та його рішенням.

10.5. Настання будь-яких форс-мажорних обставин не звільняє Замовника від зобов'язання з оплати послуг за даним Договором, сплати штрафних санкцій та відшкодування шкоди, завданої з вини Замовника/його Дитини.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту його Акцепту. Замовник визнає, погоджується та засвідчує, що на момент укладання Договору він ознайомився та ознайомив другого з батьків (законного представника), довірену, уповноважену ним особу з текстом даного Договору, внутрішніми локальними актами Виконавця/Ліцея. Замовник зобов'язується належно виконувати усі, передбачені вказаними документами, вимоги, забезпечувати їх виконання Дитиною, другим з батьків (законним представником), довіреною, уповноваженою ним особою.

11.2. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для сторін та можуть бути змінені чи доповнені за згодою Сторін з обов'язковим складанням письмової додаткової угоди.

11.3. Якщо після укладання цього Договору будь-які з його умов будуть визнані недійсними, то це не впливає на юридичну силу інших умов Договору.

11.4. Правовідносини, що виникають у зв'язку з укладанням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

11.5. У випадку зміни юридичної адреси Виконавця, адреси реєстрації/фактичного місця проживання Засновника та Дитини, банківських реквізитів Сторони, контактних номерів телефонного зв'язку, електронної пошти, Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом 10 (десяти) календарних днів від дня змін. Усі негативні ризики, пов'язані з неповідомленням Стороною про зміну вказаних відомостей покладаються на винну Сторону.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

«ВИКОНАВЕЦЬ» ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Овчарук Юлія Михайлівна

реєстраційний номер облікової картки платника податків 3046601307

Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.11.2023 р. № 2001740010003046979

Адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, будинок 6, квартира 6.Реквізити для оплати:

ЄДРПОУ 3046601307 МФО 305299

Вінницька філія АТ КБ "ПриватБанк"

IBAN: UA883052990000026006036105017


Контактний номер телефону: +38 (097) 798 74 38


Додаток № 1 до договору Публічної оферти

ЗАЯВА НА ХАРЧУВАННЯ

Я, ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(далі – «Замовник») є ___________________________________ моєї дитини
(матір'ю, батьком)

__________________________________________________________________________
(П.І.Б. дитини)

«____» __________________________року народження, обираю користуватися послугами харчування дитини в Вінницькому приватному науковому ліцеї ThinkGlobal.

Повідомляю, що я дію від імені ___________________________________________________
(матері, батька дитини)При цьому, я повідомляю про наступні харчові алергії дитини:

__________________________________________________________________________

З Договором публічної оферти ознайомлений, погоджуюсь з усіма його умовами, в тому числі і з тарифами на запропоновані освітні послуги, а також даю згоду не порушувати правила і порядок, встановлені у Закладі.

З положеннями статті 150 "Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини" Сімейного Кодексу України 2947-III від 10.01.2002 р. та статті 55. "Права та обов'язки батьків здобувачів освіти" Закону України "Про освіту" № 2657-VIII від 18.12.2018 ознайомлений.

Необхідні документи надані в повному обсязі.

Підписуючи даний договір та додатки, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони забезпечують захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI.«___» ___________ 20 р. _______________ _________________________
(підпис) (П.І.Б.)