ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ на надання послуг позашкільної освіти - гуртків
Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел.: (067)844-65-45

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положенняПропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Тарасович Дарія Петрівна, надалі – Виконавець, Ліцей або Заклад, про надання послуг позашкільної освіти (гуртків) у Ліцеї на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку послуг, вказаних у формі Заяви на послуги (Додаток № 1).

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).1. Загальні положення

Договір про надання освітніх послуг позашкільної освіти в Ліцеї, з усіма Додатками до нього (далі – «Договір») є офіційною публічною офертою cуб'єкта підприємницької діяльності Тарасович Дарія Петрівна адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (далі – «Замовник», або «Батьки»).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті та/або інформаційному стенді при вході в Ліцей і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

Укладаючи Даний Договір Замовник автоматично погоджується з повним та беззаперечним прийняттям умов Даного Договору, вартості послуг та всіх додатків, що є невід'ємними частинами Даного Договору.2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір про надання Послуг позашкільної освіти – гуртків Дітям Замовника, що викладені у даному Договорі.

«Акцепт» – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника, в електронному вигляді.

«Замовник» або «Батьки» – фізична особа, яка замовляє послугу у Виконавця, і розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір'ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати конкретні послуги позашкільної освіти в Ліцеї

«Дитина», «Користувач» – фізична особа, яка отримує послуги Виконавця.

Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Закладом Замовнику та Користувачу послуг, згідно обраного переліку гуртків, вказаного у формі Заявки, на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору:

4.1. Договір укладається між Закладом і Батьками послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

4.2. Під час укладення Договору, Користувач послуг надає наступний перелік необхідних документів:

- копія свідоцтва про народження дитини (з одночасним пред'явленням оригіналу);

- копія паспорту батьків, або осіб, які їх замінюють відповідно до законодавства (з одночасним пред'явленням оригіналу);

- копії паспортів осіб, яким Користувач довіряє приводити і забирати його дитину (з одночасним пред'явленням оригіналу);

4.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне сприйняття Замовником та Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг позашкільної освіти - гуртків в Закладі, згідно обраного переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки, яка автоматично є Додатком № 2 до даного Договору (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).

4.4. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.5 Договору.

4.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Закладу, або на сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

- заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки;

- надання документів, перелічених у п.4.2. Договору;

- оплати послуг згідно встановленого цим Договором порядку і Тарифів, надалі – "Тарифи» (вказані на сайті https://thinkglobal-vin.xyz/);

Будь-яка з вказаних дій окремо, яка виконана Замовником свідчить про те, що він ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви на освітні послуги і діє протягом усього терміну користування послугами, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.8. Укладання Договору означає, що Замовник:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг;

- визнає безумовну професійну придатність освітнього персоналу Закладу, його приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.5. Порядок розрахунків

5.1. Освітні послуги надаються Замовнику на післяоплатній основі, відповідно до Тарифів, вказаних на сайті https://thinkglobal-vin.xyz/.

5.2. Оплата за надання освітніх послуг здійснюється залежно від кількості відвідувань гуртків, в розмірах, що вказані в Тарифах, або за Абонементом. Замовник вносить плату повністю до п'ятого числа Місяця, наступного за тим, в якому надавалися послуги у разі вибору оплати за разові відвідування. У разі оплати за системою Абонемент - до 5 числа Місяця в якому надаються послуги.

5.3. За несвоєчасно внесену плату нараховується пеня у розмірі 10 (десяти) % за кожний прострочений день.

5.4. При затриманні плати більше ніж на 10 днів без поважних причин, Надавач залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг Користувачу, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов'язань перед Закладом.6. Права та обов'язки Закладу

6.1. Заклад зобов'язаний:

6.1.1. До початку занять у гуртках провести з Батьками та Дітьми ознайомлення з приміщеннями закладу, з вимогами техніки безпеки, а також з умовами і правилами відвідування батьками і дітьми Закладу.

6.1.2. Організувати заняття дитини у гуртках відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту програми;

6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;

6.1.4.Здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;

6.1.5. Використовувати сучасні педагогічні технології й додаткові спеціальні програми;

6.1.7. Доглядати за дитиною під час заняття у гуртках.

6.2. Заклад має право:

6.2.1 Визначати зміст послуг з організації гуртків;

6.2.2. Здійснювати заміну педагогів та коригувати розклад;

6.2.3. Не допускати до Закладу Батьків чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

6.2.4. Відрахувати дитину з установи при наявності медичного висновку про стан здоров'я дитини, що перешкоджає її подальшому перебуванню у Закладі, за заявою батьків або без такої, а також у випадку тривалої відсутності дитини (протягом більше одного місяця) без поважної причини;

6.2.5. Призупинити надання послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Батьками своїх фінансових зобов'язань перед Закладом;

6.2.6. Відрахувати дитину із Закладу при невиконанні Батьками умов і правил Закладу;

6.2.7. Не приймати до відвідування занять хвору дитину;

6.2.8. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на освітні послуги, з попереднім їх розміщенням на сайті https://thinkglobal-vin.xyz/, не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після розміщення та інформування про зміни Батьків;

6.2.9. Виконавець має право прийняти рішення про надання знижки на отримання Послуг за письмовим зверненням Замовника з обґрунтуванням та наданням доказів поважності причин надання такої знижки та/або з власної ініціативи. Розмір знижки та підстави її надання, а також звільнення від оплати Послуг за виняткових обставин вирішується на його розсуд. Замовник не має права вимагати від Виконавця надання йому знижки на оплату Послуг та/або звільнення від такої та/або зменшення вартості послуг;

6.2.10. Виконавець самостійно має право приймати рішення про запровадження карантину та/або дистанційного надання послуг та/або призупинення надання послуг, та/або будь яких інших обмежень в наданні послуг за даним Договором;

6.2.11. Прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування будь-яких нормативно-правових актів, які запроваджують воєнний стан, карантин та/або дистанційне надання послуг та/або будь-яке інше обмеження в наданні послуг може бути підставою для припинення надання послуг Виконавцем та звільнення Замовника від обов'язку з їх оплати в порядку та на умовах, передбачених даним Договором;

6.2.12. Протягом усього строку дії Договору Виконавець має право проводити фото-та відео зйомку Дитини та усіх інших відвідувачів Закладу, використовувати та розміщувати зображення відвідувачів Закладу на публічних ресурсах, мережі Інтернет, в рекламних та інформаційних носіях.7. Права та обов'язки Замовника послуг

7.1. Замовник послуг (або його довірена особа) зобов'язаний:

7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов цього Договору;

7.1.2. При заповненні Заяви повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості;

7.1.3. Дотримуватись правил відвідування Закладу і вимог даного Договору;

7.1.4. Заздалегідь сповіщати адміністрацію про причини відсутності дитини;

7.1.5. Передавати дитину до Закладу і забирати її особисто;

7.1.6. Повідомляти про хворобу дитини та відсутність дитини в Закладі;

7.1.7. Взаємодіяти із Закладом в усіх напрямках виховання й навчання дитини;

7.1.8. У ході отримання освітніх послуг виконувати законні вимоги персоналу Закладу і умов цього Договору;

7.1.9. Відшкодовувати будь-які збитки Закладу, які сталися з вини дитини та/або батьків, їх законних представників (няні, водія тощо);

7.1.20. Сприяти Виконавцеві і Дитині в наданні Послуг за Договором, не втручатися у їх процес надання, утримуватися від будь-яких дій, що можуть ускладнювати та/або перешкоджати та/або унеможливлювати надання Послуг Виконавцем. Втримуватися від будь-яких дій щодо втручання в господарську діяльність, вирішення Закладом кадрових питань та ціноутворення вартості послуг;

7.1.21. Протягом строку дії Договору Замовнику забороняється проводити фото-, відеозйомку, фото-, відеофіксацію заняття Дитини в Закладі. Будь-яка фото-, відеозйомка, фото-, відеофіксація в Закладі може здійснюватися Замовником виключно за попереднього письмового дозволу Виконавця;

7.1.22. Інформувати Виконавця про зміну будь-яких особистих даних, адресу листування Замовника та/ або Дитини, та/або довіреної, уповноваженої ним особи;

7.1.23. Забезпечити володіння Дитиною навичок самообслуговування, правил етичного спілкування, недопущення булінгу та прояву будь-якої агресії, фізичного /морального/емоційного насильства щодо інших учасників виховного процесу;

7.1.24. Не використовувати будь-які об'єкти інтелектуальної власності, належні Виконавцеві та/або персоналу Виконавця без попереднього письмового дозволу Виконавця та/або іншого власника такого об'єкта інтелектуальної власності;

7.1.25. Жодним чином не дискредитувати ділову репутацію, авторитет та ім'я Виконавця в тому числі та не виключно шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет;

7.1.26. Забезпечувати можливість постійного зв'язку засобами електронної пошти та/або телефонного зв'язку, в т.ч. за допомогою телефонних/комп'ютерних додатків-месенджерів за номером телефону, що зазначені Сторонами в даному Договорі. У випадку направлення Виконавцем будь-якого повідомлення Замовнику таким чином, повідомлення вважається належним чином надіслане та отримане Замовником у той же календарний день в який повідомлення надіслане Виконавцем.

7.2. Замовник послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору;

7.2.3. Вибрати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги;

7.2.4. Ознайомитися з порядком та умовами наданням послуг Закладу;

7.2.5. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Закладу;

7.2.6. Приймати участь у заходах Закладу.8. Відповідальність сторін

8.1. Замовник послуг згоден з тим, що Заклад не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Користувача, внаслідок порушенням ним, або будь-якою третьою особою, правил і умов даного Договору.

8.2. Заклад не несе відповідальності за збитки Замовника послуг, що виникли в результаті: порушення Користувачем послуг встановленого порядку поводження у приміщеннях та на території Закладу, користування і експлуатації обладнання, а також у випадку відмови Користувача від послуг у відповідності з вимогами данного Договору.

8.4. Заклад несе відповідальність тільки за ті зобов'язання, які вказані в Договорі та в Законах України, що регулюють діяльність в сфері позашкільної освіти.

8.5. Замовник послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві. У випадку якщо замовник послуг не вказав або невірно вказав персональні дані свої чи дитини, або дані отримувача коштів, виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника послуг.

8.6. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.8. У випадку порушення Користувачем та/або Замовником умов цього Договору Заклад не несе відповідальності за ті зобов'язання, які вказані в Договорі .

8.9. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Заклад залишає за собою право або не допустити Дитину до відвідування гуртків, або заборонити заходити на територію Закладу, особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, такому Замовнику не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Замовнику і його довіреним особам приймає керівництво Закладу.9. Зміна і розірвання Договору

9.1. Заклад має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Ліцею. Зміни вступають в силу з моменту розміщення їх у вільному доступі на сайті https://thinkglobal-vin.xyz/ Ліцея, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.2.1. При прийнятті Замовником послуг рішення про відмову від отримання послуг Закладу й повідомленні про це рішення шляхом письмового повідомлення для виконання відповідних розрахунків.

9.2.2. При прийняті Закладом відповідного рішення на підставі систематичного невиконання Батьками та/або Дітьми своїх зобов'язань, та повідомленням їх про це.

9.2.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.10. Вирішення суперечок


10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї з Сторін до другої.

10.2. Заклад після отримання від Замовника претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів її розглянути та направити мотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв'язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв'язанням суперечки в суд за місцем знаходження Закладу.11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами діючого законодавства України.

11.3 У випадку зміни юридичної адреси Виконавця, адреси реєстрації/фактичного місця проживання Замовника та Дитини, банківських реквізитів Сторони, контактних номерів телефонного зв'язку, електронної пошти, Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом 10 (десяти) календарних днів від дня змін. Усі негативні ризики, пов'язані з неповідомленням Стороною про зміну вказаних відомостей покладаються на винну Сторону.12. Місцезнаходження та реквізити виконавця

«ВИКОНАВЕЦЬ» ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Тарасович Дарія Петрівна

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2945305984

Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 05.09.2023 р. № 2010350000000393652

Адреса: м. Вінниця, вул. Саксаганського, будинок 13, квартира 78.Реквізити для оплати:

Код ЄДРПОУ: 2945305984 МФО 302689

Вінницька філія АТ КБ "ПриватБанк"

IBAN: UA973052990000026003016107340

Контактний номер телефону: +38 (067) 966 95 04Додаток № 1 до договору Публічної оферти

ЗАЯВА НА ПОСЛУГИ

Я, _____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(далі – «Замовник») є __________________________моєї дитини
(матір'ю, батьком)

_______________________________________________________________________
(П.І.Б. дитини)

«____» _________________ року народження, прошу прийняти мою дитину до Вінницького приватного наукового ліцею ThinkGlobal.

Повідомляю, що я дію від імені ___________________________________________________
(матері, батька дитини)

При цьому, я обираю наступні послуги (гуртки):
__________________________________________________________________________

Крім батьків приводити і забирати дитину можуть тільки наступні особи: __________________________________________________________________________

З Договором публічної оферти ознайомлений, погоджуюсь з усіма його умовами, в тому числі і з тарифами на запропоновані освітні послуги, а також даю згоду не порушувати правила і порядок, встановлені у Закладі.

З положеннями статті 150 "Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини" Сімейного Кодексу України 2947-III від 10.01.2002 р. та статті 55. "Права та обов'язки батьків здобувачів освіти" Закону України "Про освіту" № 2657-VIII від 18.12.2018 ознайомлений.

Необхідні документи надані в повному обсязі.

Підписуючи даний договір та додатки, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони забезпечують захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI.«___» ___________ 20 р. _______________ _________________________
(підпис) (П.І.Б.)